Ochrana osobných údajov

Vitajte na webovej stránke https://www.pivozdomu.sk/ spoločnosti Rufi s.r.o., Zátureckého 4, 83107 Bratislava,IČO: 53579259. Ceníme si Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov, ktoré ste nám zverili, je pre nás prioritou a chceme, aby ste sa cítili bezpečne, keď navštevujete naše webové stránky alebo využívate naše online ponuky.

Je pre nás dôležité, aby ste boli plne informovaní o osobných údajoch, ktoré získavame pri spracovaní ponúk a služieb online, a aby ste boli oboznámení s tým, ako ich používame.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame:

 • bez potreby Vášho súhlasu,
 • s Vašim súhlasom.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:

Spracúvanie na základe zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potencionálnym klientom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich produktov a služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, spracúvanie údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmlúv.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávneným záujmom spoločnosti Rufi s.r.o. je:

 • informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám produkty a služby ponúkané https://www.pivozdomu.sk/,
 • vybavenie Vašej žiadosti zaslanej cez kontaktný formulár,
 • získavanie spätnej väzby a prieskumy spokojnosti zákazníkov a dodávateľov za účelom zlepšovania kvality poskytovaných služieb a dodávok.
 • obhajoba právnych nárokov.

Spracúvanie pre štatistické účely

Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Spracúvanie s Vašim súhlasom:

Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • ponuku produktov a služieb https://www.pivozdomu.sk/. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov,
 • posielanie informačných emailov (Newsletter), obsahujúce články, správy a informácie z oblasti aktivít https://www.pivozdomu.sk/.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

Spracovanie osobných údajov na účely porovnávania tovarov v nákupnej galérii Heureka a nákupu tovarov

Produkty https://www.pivozdomu.sk/sa nachádzajú v nákupnej galérii Heureka. Heureka je porovnávacia a nákupná galéria, umožňujúca užívateľom porovnanie Ponúk zvoleného tovaru, ponúkaného obchodníkmi, a to podľa ceny, prípadne ďalších parametrov. Heureka umožňuje Užívateľom spracovanie Objednávok a ich odoslanie Obchodníkom. K spracovaniu objednávky na Heureke sú potrebné údaje: meno a priezvisko, krajina, fakturačná/dodacia adresa, mesto, PSČ, tel., email.

Google Universal Analytics

Webová stránka https://www.pivozdomu.sk/ využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky  používajú. Spoločnosť IVONA SVOBODOVÁ ako zákazník služby Google Analytics uzatvoril so spoločnosťou Google zmluvu o priamom zákazníkovi, môžu prijať podmienky spracúvania údajov z reklám Google v sekcii správy v nastaveniach účtu. Ak chcú zákazníci s firmami zriadenými mimo EHP alebo Švajčiarska a zákazníci služby GA 360 prijať podmienky spracúvania údajov z reklám spoločnosti Google, musia aktívne prijať tieto podmienky v nastaveniach účtu.

Google AdWords – personalizovaná reklama

https://www.pivozdomu.sk/využíva službu Google. Google AdWords predstavuje komplexný inzertný systém spoločnosti Google. Reklama v inzertnej sieti Google AdWords sa považuje za najefektívnejší spôsob cielenia reklamy.

Formy remarketingu, ktoré https://www.pivozdomu.sk/v službe Google AdWords používa:

 • Štandardný remarketing: Zobrazujte reklamy predchádzajúcim návštevníkom, zatiaľ čo prehliadajú weby a používajú aplikácie v Obsahovej sieti. Ďalšie informácie
 • Dynamický remarketing: Zlepšite svoje výsledky pomocou dynamického remarketingu, ktorý posúva remarketing na novú úroveň. Zaisťuje zobrazovanie reklám na produkty alebo služby, ktoré si ľudia pozerali na vašom webe alebo v aplikácii. Ďalšie informácie
 • Remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní: Zobrazujte reklamy ľuďom, ktorí navštívili váš web a po odchode z neho vyhľadávajú na Googli to, čo potrebujú. Ďalšie informácie
 • Remarketing zoznamu zákazníkov: Funkcia Vlastné zoznamy zákazníkov umožňuje nahrať zoznamy kontaktných údajov, ktoré vám poskytli vaši zákazníci. Keď sú títo ľudia prihlásení na Googli, môžete im zobrazovať reklamy v rôznych službách Googlu.

Zásuvné moduly – pluginy

Zásuvné moduly sú programy, ktoré umožňujú vášmu prehliadaču (Firefox, Flock, Mozilla Suite, Seamonkey…) zobrazovať rozšírený obsah webových prezentácií, ktoré sú prevažne multimediálneho charakteru. Z dôvodu ochrany osobných údajov sme sa schválne rozhodli nevyužívať na našich webových stránkach priame pluginy sociálnych sietí typu tlačidlo „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“ Facebook.

Anonymizované sledovanie webových stránok

Anonymizujeme Vašu IP adresu a potom ju použijeme na analýzu údajov, ktoré navštívil Váš prehliadač a Váš počítač . Na tento účel opäť používame cookie súbory. Súbor cookie obsahuje iba jedno jedinečné číslo, pomocou ktorého Vás môžeme znovu identifikovať na našich webových stránkach, ale nie na webových stránkach tretích strán. Zaznamenané údaje používame iba na štatistické účely. Najmä adresa IP nebude priradená žiadnemu individuálnemu používateľovi. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami.

Google Universal analytics – podmienky používania

Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

Poskytovaný súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať individuálne ponuky produktov a služieb spoločnosti DTW. Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme poskytovať individuálne ponuky produktov a služieb.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, u spoločnosti DTW písomne poštou alebo e-mailom na kontaktoch:

Kontakt: Rufi s.r.o.

Adresa: Zátureckého 4, 831 7 Bratislava

E-mail: info@pivozdomu.sk

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

Právo na prístup

Na požiadanie máte právo od nás získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme spracovali v rozsahu, ktorý je definovaný v čl. 15 GDPR. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Právo na opravu

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili akékoľvek nepresnosti vo Vašich osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú (článok 16 GDPR). Na tento účel kontaktujte nižšie uvedenú adresu.

Právo na vymazanie

Ak máte platné právne dôvody vymedzené v čl. 17 GDPR, máte právo na okamžité vymazanie („právo byť zabudnutý“) osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Medzi tieto právne dôvody patrí: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo odvolávate svoj súhlas a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracúvanie; dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu (a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracúvanie – neuplatňuje sa na námietky voči priamej reklame). Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak sú splnené kritériá definované v čl. 18 GDPR, máte právo na obmedzenie spracúvania, ako je uvedené v predchádzajúcom článku GDPR. Podľa tohto článku sa môže požadovať obmedzenie spracúvania, najmä ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba sa bráni vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich používania, alebo dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, ak nie je jasné, či náš legitímny záujem prevyšuje záujem dotknutej osoby. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na prenos údajov

Máte právo na prenos dát, ako je definované v čl. 20 GDPR. To znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a máte právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi. Predpokladom je, že spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými prostriedkami. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na námietku

Podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Budeme upúšťať od spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo pokiaľ nie je účelom spracúvania preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36064220

www.dataprotection.gov.sk

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

utorok a štvrtok od 8:00 do 12:00  +421/2/3231 322053579259Rufi s.r.o.